Sardis

Buttrey, T., et al. eds. Greek, Roman, and Islamic Coins from Sardis. (Cambridge, 1981).Also see:
Bell Sardis
Johnston Sardis