937

Index VI

Engravers ' Names

In Gaul
ATRI......, Massalia, 7.
MA......, Massalia, 7.
PAR......, Massalia, 7.

In Italy
AOIK, Metapontum, 77.
ARI......, Tarentum, 60.
ARISTOXENOS, Heracleia, 73; Metapontum, 77.
HRA, Velia, 89.
ISTRIS, Thurium, 86.
KAL, Tarentum, 60; Heracleia, 73.
KLEUDWROU, Velia, 89.
KRATHSIPPO[, Rhegium, 110.
MOLOSSOS, Thurium, 86.
NIKANDRO[, Thruium, 86.
P, Terina, 114.
POLU, Metapontum, 77.
F, Neapolis (?), Tarentum, Heracleia, Metapontum, Velia, Pandosia, Terina, Thurium, 86.
FILIS, Terina, 113.
FILISTIWN, Heracleia, 73.
FILISTIWNOS, Velia, 89.
FILIO, Heracleia, 73.

In Sicily
ANAN....?, Messana, 116, 154.
EXAKESTIDAS, Camarina, 116, 128, 129.
EUAINETOS, Camarina, 129; Catana, 116, 133; Syracuse, 116, 175, 176.
EUARCIDAS, Syracuse, 116, 177.
EUQ[UMOS?], Syracuse, 116, 175.
EUKLEIDAS, Syracuse, 116, 175, 177.
EUMENHS or EUMHNOS, Syracuase, 116, 175.
HRAKLEIDA[S], Catana, 116, 133.
IM, Syracuse, 117, 178.
KIMWN, Himera(?), 145; Messana, 116, 154; Syracuse, 116, 176, 177.
KLH, Thermae, 146.
MAI, Himera, 116, 145.
MUR, Agrigentum, 116, 121.
PARME[NIDAS?], Syracuse, 116, 177.
PROKLHS, Catana, 116, 133; Naxus, 116, 160.
SWSIWN, Syracuse, 116, 175.
FRUGILLOS, Syracuse, 116, 175, 177, 178.
CIORIWN, Catana, 116, 133.

In Arcadia
OLUM, Arcadia, 445.
CARI, Arcadia, 445.

In Crete
NEUANTOS EPOEI, Cydonia, 463.
CARI, Aptera, 458; Polyrhenium, 474.

In Ionia
QEODOTOS EPOEI, Clazomenae, 568.

1 Some of the above signatures are only conjecturally those of engravers. Wherever there is a doubt it is mentioned in the text.