Smirnova

Smirnova, O.I. Svodnyĉi katalog Sogdiĉiskikh monet : bronza. (Moscow, 1981).

Summary catalog of Sogdian coins: the bronzes.