NIKOPOLEITWN

Greek: Nikopolis (Nicopolis ad Istrum, Moesia Inferior).