Johnston Aphrodisias

Johnston, A. "Aphrodisias Reconsidered" in NC 155 (1995), pp. 43-100.