Duve

Duve, G. Dicktaler-Prägungen 1544-1679. (Frankfurt and Mainz, 1974).

Duve, G. Geschichte der Braunschweig-Lüneburgischen Löser-Taler. (Johannesburg, 1966).