Ashton SM 151 (Ashton Pseudo-Rhodian Kaunos)

Ashton, R. "A Pseudo-Rhodian drachm from Kaunos" in SM 151 (August 1988).