Ashton (Ashton Rhodes)

Ashton, R. "The Coinage of Rhodes 408-c. 190 BC" in Money and its Uses in the Ancient Greek World. (Oxford, 2001), pp. 79 - 115, pls. 6.1 - 6.6.

Also see:
Ashton Beginning
Ashton Classical
Ashton Coinage
Ashton Clubs
Ashton Colossus
Ashton Colossus AE
Ashton Crete
Ashton Cyme
Ashton Early
Ashton Fethiye
Ashton Iasos
Ashton Imperial
Ashton Kaunos
Ashton Late Kaunos
Ashton Mainland
Ashton Memnon
Ashton More Pseudo-Rhodian
Ashton Mylasa
Ashton NC 1986
Ashton NC 1988
Ashton NC 1989
Ashton NC 2000
Ashton NC 2001
Ashton NC 2002
Ashton NC 2004
Ashton NC 2006
Ashton NC 2010
Ashton NC 2014
Ashton Nisyros
Ashton Oinoanda
Ashton Only
Ashton Revised
Ashton Rhodian
Ashton Rhodian Colossus
Ashton Rhodian Imperial
Ashton Rhodian Siege
Ashton Rhodian Series
Ashton Samothrace
Ashton Siege
Ashton SM 151
Ashton Solar
Hecatomnus
Pixodarus Hoard
SACT
Studies Price
Ashton-Kinns
Ashton-Weiss